Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

INFORMACJE PODAWANE OSOBIE OD KTÓREJ POZYSKUJE SIĘ DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest: ROBMAR MATERIAŁY BUDOWLANE  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ,

Z siedzibą: Żanecin, ul. Sokołowska 1, 08-300 Sokołów Podlaski.

dalej  zwany „ADO”.

Dane osobowe będą  przetwarzane w celu realizacji obowiązków handlowych, świadczenie usług.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie to nie będzie naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych,  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to  podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, itp.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 - świadczenia usług,

- obowiązywania umowy

- niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta.

-  wynikający z przepisów prawa np. przepisy podatkowe, przepisy o archiwach  itp.

Ma [Pani/Pan] prawo do:

- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Dane osobowe:

1) nazwisko i imię;

2) imiona rodziców;

3) miejsce i datę urodzenia;

4) adres miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

5) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

6) nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu;

7) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

przetwarzane są na podstawie: [ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks pracy, itp. ].

Inne dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z treścią  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia (…) o ochronie danych osobowych (Dz. U.UE.L.2016.119.1).